1. Bendrosios nuostatos

 • 1.1. Asociacija „Atvirasis žemėlapis“ (toliau tekste vadinama – Asociacija), yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma yra asociacija. Asociacija atsako visu savo turtu už savo prievoles ir neatsako už savo narių prievoles.
 • 1.2. Asociacija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, kitais teisės aktais ir šiais įstatais.
 • 1.3. Asociacijos buveinė keičiama Valdybos sprendimu.
 • 1.4. Asociacijos veiklos laikotarpis neribotas.
 • 1.5. Asociacija gali įgyti paramos gavėjos statusą.
 • 1.6. Asociacijos finansinių metų pradžia ir pabaiga sutampa su kalendorinių metų pradžia ir pabaiga.

2. Asociacijos MISIJA, veiklos tikslai ir uždaviniai, veiklos būdai ir formos

 • 2.1. Asociacijos misija yra suvienyti atviro žemėlapio entuziastus, padėti tobulinti atvirą žemėlapį, kurti juo paremtus puslapius ir paslaugas, skleisti informaciją apie atvirą žemėlapį, rengti mokymo medžiagą ir vykdyti mokymus bei stiprinti ryšius su kitomis panašiomis organizacijomis.
 • 2.2. Asociacijos pagrindiniai tikslai ir uždaviniai:
  • 2.2.1. suvienyti asociacijos narius bendrai veiklai;
  • 2.2.2. sudaryti sąlygas Asociacijos nariams dalintis informacija, patirtimi bei sukauptomis žiniomis tarpusavyje bei su visuomene;
  • 2.2.3. bendradarbiauti su įmonėmis, įstaigomis, asociacijomis ir kitais juridiniais asmenimis, vykdančiais artimą Asociacijai veiklą ir siekiančiais panašių tikslų;
  • 2.2.4. koordinuoti Asociacijos narių veiklą;
  • 2.2.5. atstovauti Asociacijos narių interesams ir juos ginti;
  • 2.2.6. tenkinti kitus viešuosius interesus, susijusius su minėtų Asociacijos tikslų įgyvendinimu.
 • 2.3. Įgyvendindama įstatuose numatytus tikslus ir uždavinius, Asociacija gali užsiimti tokia veikla:
  • INFORMACIJA IR RYŠIAI;
  • Leidybinė veikla;
  • Knygų, periodinių leidinių leidyba ir kita leidybinė veikla;
  • Kita leidyba;
  • Kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla;
  • Informacinių paslaugų veikla;
  • PROFESINĖ, MOKSLINĖ IR TECHNINĖ VEIKLA;
  • Kita profesinė, mokslinė ir techninė veikla;
  • Kita, niekur kitur nepriskirta, profesinė, mokslinė ir techninė veikla;
  • MENINĖ, PRAMOGINĖ IR POILSIO ORGANIZAVIMO VEIKLA;
  • Sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla;
  • Pramogų ir poilsio organizavimo veikla;
  • Kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla;
  • KITA APTARNAVIMO VEIKLA;
  • Kita asmenų aptarnavimo veikla;
  • Kita, niekur kitur nepriskirta, asmenų aptarnavimo veikla.
 • 2.4. Licencijuojama veikla ar veikla, kuriai vykdyti reikalingas leidimas, vykdoma tik gavus įstatymuose nustatyta tvarka išduodamus leidimus ar licencijas.

3. Narystė

 • 3.1. Asociacijos nariais gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys, pareiškę norą įstoti į asociaciją.
 • 3.2. Asociacijos narys turi lygias teises, nepaisant to, kokio dydžio savanoriškus įnašus moka.
 • 3.3. Priėmimas į Asociaciją, išstojimas ir pašalinimas įforminami Valdybos sprendimu. Nariams išstojusiems arba pašalintiems iš Asociacijos, įnašai negrąžinami.
 • 3.4. Asociacijos narys turi teisę:
  • 3.4.1. rinkti ir būti renkamas į Asociacijos valdymo organus;
  • 3.4.2. dalyvauti ir balsuoti visuotiniame narių susirinkime;
  • 3.4.3. naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis bei turtu Valdybos nustatyta tvarka;
  • 3.4.4. kreiptis į Asociacijos valdymo organus dėl jo teisių ir interesų gynimo;
  • 3.4.5. ginčyti teisme visuotinio narių susirinkimo, Valdybos ar Prezidento sprendimus, ginti savo pažeistas teises ar interesus;
  • 3.4.6. valdybos nustatyta tvarka susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti visą Asociacijos turimą informaciją apie jos veiklą;
  • 3.4.7. perleisti teisę balsuoti visuotiniame narių susirinkime kitam asmeniui, įskaitant kitą Asociacijos narį, nustatant šios teisės įgyvendinimo tvarką ir būdus balsavimo sutartyje;
  • 3.4.8. susipažinti su Asociacijos narių sąrašu;
  • 3.4.9. išstoti iš Asociacijos įstatuose nustatyta tvarka;
  • 3.4.10. kitas teisės aktuose ir šiuose įstatuose nustatytas teises.
 • 3.5. Asociacijos narys privalo:
  • 3.5.1. laikytis Asociacijos įstatų;
  • 3.5.2. aktyviai dalyvauti Asociacijos veikloje siekiant Asociacijai keliamų tikslų ir įgyvendinant jos uždavinius;
  • 3.5.3. vykdyti Asociacijos organų priimtus sprendimus ir jam pavestus įsipareigojimus;
  • 3.5.4. vykdyti kitas teisės aktuose ir šiuose įstatuose įtvirtintas Asociacijos nario pareigas.

4. Narių priėmimo, jų išstorjimo, pašalinimo iš asociacijos tvarka ir sąlygos

 • 4.1. Asociacijos steigėjai nuo Asociacijos įregistravimo juridinių asmenų registre tampa Asociacijos nariais.
 • 4.2. Po Asociacijos įsteigimo Asociacijos nariais norintys tapti asmenys pateikia rašytinį prašymą arba elektroninį laišką Valdybai dėl priėmimo į Asociacijos narius. Toks prašymas turi būti svarstomas artimiausiame Valdybos posėdyje. Šiuo atveju Asociacijos nariu tampama Valdybai paprastąja balsų dauguma nutarus priimti asmenį į Asociacijos narius.
 • 4.3. Asociacijos narys gali išstoti iš Asociacijos raštu informavęs Valdybą apie išstojimą iš Asociacijos prieš 10 (dešimt) dienų. Šiuo atveju narystė baigiasi praėjus šiame straipsnyje nurodytam terminui po rašytinio pranešimo pateikimo Valdybai dienos.
 • 4.4. Asociacijos nariai šalinami iš Asociacijos Valdybos sprendimu, jei jie:
  • 4.4.1. Nesilaiko Asociacijos įstatų;
  • 4.4.2. Savo veikla diskredituoja Asociaciją ir jos narius;
  • 4.4.3. Vykdo veiklą, kuri prieštarauja Asociacijos tikslams;
 • 4.5. Narystė Asociacijoje nutrūksta:
  • 4.5.1. Nariui (fiziniam asmeniui) mirus arba likvidavus narį (juridinį asmenį);
  • 4.5.2. Nariui išstojus iš Asociacijos;
  • 4.5.3. Valdybai priėmus sprendimą pašalinti narį.
 • 4.6. Narystė Asociacijoje fiksuojama narių sąrašuose. Už Asociacijos narių sąrašą bei narystės dokumentus atsakingas Prezidentas arba jo įgaliotas asmuo.
 • 4.7. Išstojus iš Asociacijos arba narį pašalinus iš jos, nario Asociacijos nuosavybėn perduotos lėšos ir (ar) turtas negrąžinami.

5. Asociacijos organizacinė struktūra

 • 5.1. Asociacijos veiklą pagal kompetenciją įgyvendina šie organai:
  • 5.1.1. Aukščiausias organas – visuotinis narių susirinkimas;
  • 5.1.2. Vienasmenis valdymo organas – Prezidentas;
  • 5.1.3. Kolegialus valdymo organas – Valdyba.

6. Visuotinis narių susirinkimas

 • 6.1. Aukščiausias Asociacijos organas yra visuotinis narių susirinkimas.
 • 6.2. Eilinis visuotinis narių susirinkimas turi įvykti ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo Asociacijos finansinių metų pabaigos.
 • 6.3. Neeilinis visuotinis narių susirinkimas šaukiamas, jeigu to reikalauja ne mažiau kaip 1/3 Asociacijos narių, Prezidentas, Valdyba (jos priimtu nutarimu). Apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą nariai yra informuojami šių įstatų 11.2 punkte nustatyta tvarka.
 • 6.4. Visuotiniame narių susirinkime balsuojama tik už iš anksto paskelbtus klausimus, išsiųstus visiems asociacijos nariams elektroniniu paštu ne vėliau nei savaitė iki susirinkimo.
 • 6.5. Visuotinis narių susirinkimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 Asociacijos narių, įskaitant narius, kuriuos visuotiniame narių susirinkime pagal balsavimo sutartį atstovauja kiti asmenys ir narius, kurie savo nuomonę iki susirinkimo pradžios pateikė elektroniniu paštu.
 • 6.6. Kiekvienas Asociacijos narys balsuojant visuotiniame narių susirinkime turi vieną balsą.
 • 6.7. Jeigu visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, šių įstatų 11.2 punkte nustatyta tvarka turi būti sušauktas pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio visuotinio narių susirinkimo darbotvarkės klausimais, nepaisant pakartotiniame visuotiniame narių susirinkime dalyvaujančių narių skaičiaus.
 • 6.8. Visuotiniame narių susirinkime dalyvaujantys nariai (jų įgaliotiniai) registruojami pasirašytinai registravimo sąraše. Šį sąrašą ir visuotinio narių susirinkimo protokolą pasirašo visuotinio narių susirinkimo pirmininkas ir sekretorius. Prie protokolo pridedamas susirinkimo dalyvių registravimo sąrašas.
 • 6.9. Visuotinis narių susirinkimas:
  • 6.9.1. Keičia Asociacijos įstatus;
  • 6.9.2. Išklauso, svarsto ir tvirtina Valdybos, audito ataskaitas;
  • 6.9.3. Nustato Asociacijos tikslus ir pagrindinius uždavinius;
  • 6.9.4. Atvirtu balsavimu renka Prezidentą, Valdybą ir auditorių (audito bendrovę);
  • 6.9.5. Sprendžia dėl Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos;
  • 6.9.6. Svarsto ir tvirtina Asociacijos metines finansines bei veiklos ataskaitas;
  • 6.9.7. Sprendžia ir svarsto Asociacijos valdymo organų ir narių pasiūlymus;
  • 6.9.8. Tvirtina pagrindines Asociacijos veiklos kryptis ir sąmatas;
  • 6.9.9. Sprendžia kitus klausimus, susijusius su Asociacijos veikla, numatytus įstatuose ir įstatymuose.
 • 6.10. Visuotiniame narių susirinkime nutarimai priimami paprasta balsų dauguma, išskyrus nutarimus dėl Asociacijos įstatų keitimo, taip pat nutarimus dėl Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos. Šie nutarimai priimami ne mažesne kaip 2/3 visuotiniame narių susirinkime dalyvaujančių narių balsų dauguma. Nutarimai priimami atviru balsavimu, jei visuotiniame narių susirinkime nenusprendžiama kitaip.
 • 6.11. Tarp visuotinių narių susirinkimų Asociacija veiklą vykdo per Valdybą ir Prezidentą. Valdybai vadovauja jos pirmininkas, kuriuo tampa Asociacijos Prezidentas.

7. Prezidentas

 • 7.1. Prezidentas yra vienasmenis Asociacijos valdymo organas, renkamas visuotinio narių susirinkimo iš Asociacijos narių tarpo.
 • 7.2. Prezidentas ex officio eina Valdybos pirmininko pareigas.
 • 7.3. Prezidentas:
  • 7.3.1. atstovauja Asociacijai valstybės valdžios, savivaldos ir valdymo institucijose, teisme, santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis bei visuomeninėmis organizacijomis, įskaitant ir užsienio tarptautines organizacijas;
  • 7.3.2. šaukia Valdybos posėdžius, nustato jų darbotvarkes;
  • 7.3.3. sudaro sandorius Asociacijos vardu. Šių įstatų 8.3.3 ir 8.3.4. numatytus sandorius Prezidentas gali sudaryti tik esant atitinkamam valdybos sprendimui;
  • 7.3.4. vykdo visuotinio narių susirinkimo priimtus sprendimus;
  • 7.3.5. organizuoja Asociacijos operatyvią, vykdomąją veiklą tarp visuotinių narių susirinkimų;
  • 7.3.6. sprendžia klausimus, kurie nereikalauja visuotinio narių susirinkimo ar Valdybos sprendimo;
  • 7.3.7. privalo pateikti auditoriui ir Valdybai jų reikalaujamus finansinius buhalterinius dokumentus;
  • 7.3.8. atsiskaito už savo metinę veiklą visuotiniam narių susirinkimui;
  • 7.3.9. priima ir atleidžia iš darbo Asociacijos samdomus darbuotojus;
  • 7.3.10. asociacijos vardu pasirašo sutartis, įgaliojimus, finansinius dokumentus, kitokius raštus;
  • 7.3.11. sprendžia visus kitus Asociacijos klausimus, kurie nepriklauso išimtinei visuotinio narių susirinkimo ar Valdybos kompetencijai.

8. Valdyba

 • 8.1. Valdyba yra Asociacijos kolegialus valdymo organas, renkamas 4 (ketverių) metų kadencijai. Valdybą sudaro 4 (keturi) nariai, įskaitant Prezidentą.
 • 8.2. Valdybos narius renka visuotinis narių susirinkimas. Kiekvienas Asociacijos narys turi tiek balsų, kiek yra renkama Valdybos narių ir juos skirsto savo nuožiūra – už vieną ar kelis kandidatus. Išrenkami daugiausiai balsų surinkę kandidatai. Jei kandidatų, surinkusių po lygiai balsų, yra daugiau nei laisvų vietų Valdyboje, rengiamas pakartotinis balsavimas, kuriame kiekvienas Asociacijos narys gali balsuoti tik už vieną iš lygų balsų skaičių surinkusių kandidatų.
 • 8.3. Valdyba:
  • 8.3.1. šaukia ir organizuoja visuotinius narių susirinkimus, nustato jų darbotvarkes;
  • 8.3.2. vykdo Asociacijos veiklą tarp visuotinių narių susirinkimų;
  • 8.3.3. priima sprendimus dėl nekilnojamojo turto pirkimo, perleidimo, nuomos, nuosavybės teisių apribojimo, nepažeisdama įstatymų nustatytų Asociacijos veiklos apribojimų;
  • 8.3.4. elektroniniu paštu ne mažiau kaip 3 valdybos narių sutikimu priima sprendimą sudaryti sandorius Asociacijos vardu, kurių suma viršija 200 EUR.
  • 8.3.5. vykdo visuotinio narių susirinkimo priimtus sprendimus;
  • 8.3.6. priima sprendimą dėl Asociacijos narių priėmimo ir šalinimo;
  • 8.3.7. rengia Asociacijos veiklos programas, projektus ir jų finansines sąmatas;
  • 8.3.8. ne vėliau kaip likus mėnesiui iki metinio visuotinio narių susirinkimo parengia Asociacijos finansinių metų veiklos ir finansines ataskaitas;
  • 8.3.9. priima sprendimus steigti Asociacijos filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti jų vadovus, tvirtina Asociacijos filialų ir atstovybių nuostatus;
  • 8.3.10. tarp visuotinių narių susirinkimų svarsto Asociacijos narių pasiūlymus ir pageidavimus.
 • 8.4. Valdybos posėdį šaukia Prezidentas. Valdybos posėdis taip pat gali būti šaukiamas reikalaujant ne mažiau nei 2/3 Valdybos narių. Posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė Valdybos narių. Kiekvienas Valdybos narys turi vieną balsą. Posėdyje sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia valdybos pirmininko (prezidento) balsas.

9. Asociacijos teisinė padėtis, turtas ir lėšos

 • 9.1. Asociacija yra juridinis asmuo, turintis:
  • 9.1.1. Savo pavadinimą ir antspaudus;
  • 9.1.2. Savo atsiskaitomąją sąskaitą Lietuvos Respublikoje įregistruotame banke, užsienio banko filiale ar kitoje kredito įstaigoje.
 • 9.2. Asociacija yra savarankiškas organizacinis vienetas. Ji organizuoja finansinę – ūkinę veiklą, vadovaudamasi šiais įstatais.
 • 9.3. Asociacijai nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, įrenginiai, leidyklos, spaustuvės, transporto priemonės taip pat kitoks turtas, kuris gali būti įgytas už Asociacijos lėšas, taip pat padovanotas, paveldėtas ir gautas kitokiu teisėtu būdu.
 • 9.4. Asociacijos pajamų šaltiniai:
  • 9.4.1. Narių tiksliniai įnašai;
  • 9.4.2. Fizinių ir juridinių asmenų, labdaros organizacijų ir fondų padovanotos (paaukotos) lėšos ir turtas;
  • 9.4.3. Palikimai, pagal testamentą tenkantys Asociacijai;
  • 9.4.4. Kitų nevyriausybinių organizacijų, tarptautinių visuomeninių organizacijų dovanotos (paaukotos) lėšos;
  • 9.4.5. Lėšos, gautos kaip parama;
  • 9.4.6. Lėšos, gautos už veiklą, kuri numatyta Asociacijos įstatuose;
  • 9.4.7. Kitos teisėtai gautos lėšos.
 • 9.5. Asociacijos lėšos naudojamos finansuoti bei remti Asociacijos projektus, apmokėti administracinėms ir ryšio išlaidoms, inventoriui, turtui įsigyti ar nuomoti, darbo užmokesčiui mokėti ir kitiems reikalams, kurie skirti įstatuose numatytų uždavinių įgyvendinimui.
 • 9.6. Asociacijos rėmėju gali būti kiekvienas fizinis ar juridinis asmuo, finansiškai ar kita forma remiantis Asociacijos veiklą. Asociacijos rėmėjai nariais nelaikomi.
 • 9.7. Asociacijos lėšos naudojamos Asociacijos uždaviniams ir tikslams įgyvendinti pagal sudaromą sąmatą.
 • 9.8. Metinę sąmatą tvirtina eilinis visuotinis narių susirinkimas.
 • 9.9. Finansinius Asociacijos dokumentus pasirašo Prezidentas arba jo įgaliotas asmuo.

10. Asociacijos finansinės veiklos kontrolė

 • 10.1. Asociacijos finansinės veiklos kontrolė atliekama audito būdu. Auditas inicijuojamas nusprendus valdybai arba visuotiniam narių susirinkimui. Auditas atliekamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
 • 10.2. Asociacijos metinė sąmata, veiklos ir finansinė ataskaitos svarstomos visuotiniame narių susirinkime.

11. Pranešimų ir skelbimų paskelbimo tvarka

 • 11.1. Informacija, kuri pagal įstatymus ir šiuos įstatus turi būti paskelbta viešai, skelbiama VĮ „Registrų centro“ leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.
 • 11.2. Pranešimas apie visuotinio narių susirinkimo sušaukimą turi būti ne vėliau kaip likus 7 (septynioms) kalendorinėms dienoms iki visuotinio narių susirinkimo dienos viešai paskelbtas VĮ „Registrų centro“ leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“ arba išsiųstas elektroniniu paštu, kurį narys nurodo. Apie pakartotinio visuotinio narių susirinkimo sušaukimą turi būti pranešta šiame punkte nurodytu būdu ne vėliau kaip likus 5 (penkioms) kalendorinėms dienoms iki šio visuotinio narių susirinkimo dienos. Visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant nurodyto termino, jei visi nariai su tuo raštiškai sutinka.

12. Informacijos ir kitų dokumentų teikimo nariams tvarka

 • 12.1. Asociacijos dokumentai ir visa Asociacijos turima informacija apie jos veiklą teikiama nariams Valdybos nustatyta tvarka.

13. Filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo tvarka

 • 13.1. Asociacija įstatymų nustatyta tvarka turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienyje. Asociacijos filialas ir atstovybė nėra laikomi juridiniais asmeninis. Asociacija atsako už filialo ar atstovybės prievoles visu savo turtu.
 • 13.2. Valdyba priima sprendimus steigti Asociacijos filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti jų vadovus, tvirtina Asociacijos filialų ir atstovybių nuostatus.

14. Asociacijos veiklos pasibaigimas

 • 14.1. Asociacija pasibaigia, reorganizuojama ar pertvarkoma Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo nustatyta tvarka.

15. Baigiamosios nuostatos

 • 15.1. Visuotiniam narių susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti Asociacijos įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas, jį pasirašo visuotinio narių susirinkimo įgaliotas asmuo.
 • 15.2. Kartu su kitais teisės aktų nustatytais dokumentais Prezidentas per įstatymų nustatytus terminus turi pateikti juridinių asmenų registro tvarkytojui pakeistus Asociacijos įstatus.
 • 15.3. Asociacijos įstatai bei jų pakeitimai įsigalioja tik įstatymų nustatyta tvarka juos registravus juridinių asmenų registre.
 • 15.4. Klausimai, neaptarti šiuose įstatuose, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
 • 15.5. Įstatai priimti 2017 m. sausio 10 d. Asociacijos steigiamojo susirinkimo sprendimu.
 • 15.6. Įstatai pasirašyti 2017 m. sausio 10 d.